Povratak
Ovaj oglas nije aktivan. Prijava na njega nije moguća.

Voditelj projekata (m/ž)

HŽ PUTNIČKI PRIJEVOZ d.o.o. za prijevoz putnika
Prijava do: 24. 05. 2024.
Lokacija rada: Zagreb

Opis posla

- zadužen je za ostvarivanje rezultata cijelog projekta i koordinaciju projektnog tima - upravlja projektom, planira i koordinira provedbu projekta i pojedinih aktivnosti - prati napredak projekta sukladno predviđenim aktivnostima - mjesečno analizira predviđene aktivnosti i ostvarenja definiranih ciljeva - redovito izvještava o postignutim rezultatima te izrađuje sve izvještaje o projektu - definira i nadzire kvalitativne i kvantitativne pokazatelje uspješnosti projekta - surađuje s ugovornim stranama
Vrsta poslaStalni radni odnos

Potrebno obrazovanje, znanja i vještine

- VSS (inf./elek.) - poznavanje jednog stranog jezika - poznavanje MS Office Uz prijavu na natječaj, svi zainteresirani trebaju dostaviti: - životopis - preslika važeće osobne iskaznice - preslika diplome kao dokaz o stečenoj stručnoj spremi - dokaz o radnom stažu (elektronički zapis ili potvrda HZMO koji ne smiju biti stariji od 30 dana) - dokaz o poznavanju jednog stranog jezika - dokaz o poznavanju MS office - uvjerenje da se ne vozi kazneni postupak koje ne smije biti starije od 30 dana Isprave se prilažu u neovjerenoj preslici, a prije zapošljavanja odabrani kandidat dostavit će izvornik ili ovjerenu presliku navedenih isprava o ispunjavanju formalnih uvjeta. Prijave na javni natječaj s dokazima o ispunjavanju uvjeta podnose se u roku od 8 dana od objave javnog natječaja na internetskoj stranici HŽ Putničkog prijevoza, neposredno ili poštom na adresu: HŽ Putnički prijevoz, Strojarska cesta 11, Zagreb, s naznakom: »Javni natječaj za zapošljavanje – voditelj projekata«. Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati. O vremenu i mjestu održavanja intervjua/testiranja kandidati će biti obaviješteni putem e-maila. Odabir kandidata provest će se na temelju navedenih uvjeta i obavljenih intervjua s kandidatima koji udovoljavaju traženim uvjetima. Kandidati koji u skladu s posebnim propisima ostvaruju pravo prednosti pri zapošljavanju, u prijavi na javni natječaj dužni su pozvati se na to pravo, odnosno priložiti svu propisanu dokumentaciju u skladu s posebnim zakonom i imaju prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima. Kandidat koji se poziva na pravo prednosti prilikom zapošljavanja u skladu s člankom 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihove obitelji (Narodne novine br. 121/17, 98/19, 84/21) uz prijavu na javni natječaj dužan je, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i dokaze o ostvarivanju prava prednosti prilikom zapošljavanju iz članka 103. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihove obitelji navedenih na stranicama Ministarstva hrvatskih branitelja https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843. Kandidat koji se poziva na pravo prednosti prilikom zapošljavanja u skladu s člancima 47. i 48. Zakona o civilnim stradalnicima Domovinskog rata (Narodne novine br.84/21) uz prijavu na javni natječaj dužan je, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i dokaze o ostvarivanju prava prednosti prilikom zapošljavanju iz članka 49. Zakona o civilnim stradalnicima Domovinskog rata navedenih na stranicama Ministarstva hrvatskih branitelja https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843. Podnošenjem prijave na javni natječaj kandidati daju suglasnost HŽ Putničkom prijevozu da kao voditelj zbirke osobnih podataka može prikupljati, koristiti i dalje obrađivati njihove osobne podatke isključivo u svrhu provedbe natječajnog postupka u skladu s propisima koji uređuju zaštitu osobnih podataka. Riječi i pojmovi koji imaju rodno značenje korišteni u ovom javnom natječaju odnose se jednako na muški i ženski rod.
Stručna spremaVisoka stručna sprema, Magistar struke
Digitalne vještineWord, Excel, Power Point, internet
JezikEngleski (A2)

Poslodavac ti nudi

- Multisport kartica
HŽ PUTNIČKI PRIJEVOZ d.o.o. za prijevoz putnika
HŽ PUTNIČKI PRIJEVOZ d.o.o. za prijevoz putnika
https://www.hzpp.hr/Strojarska cesta 11, 10000 Zagreb
Potreban broj zaposlenika1
Oglas objavljen16. 05. 2024.
Prosječna plaća u kategoriji IT, telekomunikacije iznosi 1328.03 EUR
Saznaj plaću za željenu poziciju prema svojim kvalifikacijama!Usporedi plaću