Povratak
Ovaj oglas nije aktivan. Prijava na njega nije moguća.

Viši specijalist za ECM i kontrolu kvalitete (m/ž)

HŽ PUTNIČKI PRIJEVOZ d.o.o. za prijevoz putnika
Prijava do: 23. 05. 2024.
Lokacija rada: Zagreb

Opis posla

- planira, organizira, nadzire i provodi funkcije ECM-a - planira, organizira, nadzire i provodi sustav kvalitete vezano uz funkcije ECM-a - izrađuje i ažurira procedure vezane uz subjekt nadležan za održavanje (ECM) - obrađuje zahtjeve za pružanje usluge ECM-a - organizira i provodi audite radionica u svrhu provođenja funkcija ECM-a - vodi brigu o registru željezničkih vozila kod nadležne agencije - izrađuje mjerne liste u suradnji s ostalim radnicima Službe - sudjeluje u izradi u usuglašava planove kontrole kvalitete - planira, provodi i kontrolira primjenu tehničkih propisa vezano za kvalitetu i sigurnost prometa - sudjeluje u uvođenju novih tehnologija na vozilima - sudjeluje u izradi normativa za redovito održavanje i eksploataciju, normativa za utrošak radnog vremena i materijala te izradu tehničke i tehnološke dokumentacije - sudjeluje pri izradi opisa radova održavanja željezničkih vozila, kontrolira obavljene radove sudjeluje u primopredaji kod i nakon održavanja željezničkih vozila - sudjeluje u izradi tehničkih specifikacija kod javne nabave
Vrsta poslaStalni radni odnos

Potrebno obrazovanje, znanja i vještine

- VSS (str./elek.) - 3 godine radnog iskustva - poznavanje jednoga stranog jezika - poznavanje MS Office Uz prijavu na natječaj svi zainteresirani trebaju dostaviti: - životopis - preslika važeće osobne iskaznice - preslika diplome kao dokaz o stečenoj stručnoj spremi - dokaz o radnom stažu (elektronički zapis ili potvrda HZMO-a koji ne smiju biti stariji od 30 dana) - dokaz o poznavanju jednoga stranog jezika - dokaz o poznavanju MS Office - uvjerenje da se ne vodi kazneni postupak koje ne smije biti starije od 30 dana. Isprave se prilažu u neovjerenoj preslici, a prije zapošljavanja odabrani kandidat dostavit će izvornik ili ovjerenu presliku navedenih isprava o ispunjavanju formalnih uvjeta. Prijave na javni natječaj s dokazima o ispunjavanju uvjeta podnose se u roku od 8 dana od objave javnog natječaja na internetskoj stranici HŽ Putničkog prijevoza, neposredno ili poštom na adresu HŽ Putnički prijevoz, Strojarska cesta 11, Zagreb, s naznakom: »Javni natječaj za zapošljavanje – viši specijalist za ECM i kontrolu kvalitete«. Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati. O vremenu i mjestu održavanja intervjua/testiranja kandidati će biti obaviješteni putem e-maila. Odabir kandidata provest će se na temelju navedenih uvjeta i obavljenih intervjua s kandidatima koji udovoljavaju traženim uvjetima. Kandidati koji u skladu s posebnim propisima ostvaruju pravo prednosti pri zapošljavanju, u prijavi na javni natječaj dužni su pozvati se na to pravo, odnosno priložiti svu propisanu dokumentaciju u skladu s posebnim zakonom i imaju prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima. Kandidat koji se poziva na pravo prednosti prilikom zapošljavanja u skladu s člankom 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihove obitelji (Narodne novine br. 121/17, 98/19, 84/21) uz prijavu na javni natječaj dužan je, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i dokaze o ostvarivanju prava prednosti prilikom zapošljavanju iz članka 103. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihove obitelji navedenih na stranicama Ministarstva hrvatskih branitelja https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843. Kandidat koji se poziva na pravo prednosti prilikom zapošljavanja u skladu s člancima 47. i 48. Zakona o civilnim stradalnicima Domovinskog rata (Narodne novine br. 84/21) uz prijavu na javni natječaj dužan je, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i dokaze o ostvarivanju prava prednosti prilikom zapošljavanju iz članka 49. Zakona o civilnim stradalnicima Domovinskog rata navedenih na stranicama Ministarstva hrvatskih branitelja https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843. Podnošenjem prijave na javni natječaj kandidati daju suglasnost HŽ Putničkom prijevozu da kao voditelj zbirke osobnih podataka može prikupljati, koristiti i dalje obrađivati njihove osobne podatke isključivo u svrhu provedbe natječajnog postupka u skladu s propisima koji uređuju zaštitu osobnih podataka. Riječi i pojmovi koji imaju rodno značenje korišteni u ovom javnom natječaju odnose se jednako na muški i ženski rod.
Stručna spremaVisoka stručna sprema, Magistar struke
Digitalne vještineWord, Excel, Power Point, internet, MS Office
JezikEngleski (B2)
Minimalno radno iskustvo3

Poslodavac ti nudi

- Multisport kartica - vrsta radnog odnosa: na neodređeno vrijeme, uz probni rad u trajanju od 6 mjeseci
HŽ PUTNIČKI PRIJEVOZ d.o.o. za prijevoz putnika
HŽ PUTNIČKI PRIJEVOZ d.o.o. za prijevoz putnika
https://www.hzpp.hrStrojarska cesta 11, 10000 Zagreb
Potreban broj zaposlenika1
Oglas objavljen15. 05. 2024.
Prosječna plaća u kategoriji Proizvodnja i zanatske usluge iznosi 829.61 EUR
Saznaj plaću za željenu poziciju prema svojim kvalifikacijama!Usporedi plaću