Povratak
Ovaj oglas nije aktivan. Prijava na njega nije moguća.

Magistar farmacije (m/ž)

Ljekarne Zagrebačke županije
Prijava do: 01. 06. 2024.
Lokacija rada: Zagrebačka županija

Opis posla

Na temelju članka 33. Statuta Ljekarni Zagrebačke županije (“Glasnik Zagrebačke županije” broj 30/23) ravnateljica raspisuje natječaj za prijem u radni odnos na određeno vrijeme: 1. Magistar farmacije – jedan izvršitelj, rad na određeno vrijeme. Mjesto rada: više lokacija na području Zagrebačke županije.
Vrsta poslaNa određeno vrijeme

Potrebno obrazovanje, znanja i vještine

- završen Farmaceutsko-biokemijski fakultet, - odobrenje za samostalan rad, - poznavanje rada na računalu. Uz prijavu obavezno priložiti: - prijavu na natječaj, - životopis, te preslik: - diplome farmaceutsko-biokemijskog fakulteta, - odobrenja za samostalan rad, - osobne iskaznice (obostrano), - izvoda iz matice rođenih, - domovnice, - potvrdu Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji ne stariju od dana objave natječaja. Kandidati koji ostvaruju pravo prednosti prilikom zapošljavanja na temelju posebnih propisa dužni su se u prijavi na natječaj pozvati na to pravo te priložiti sve dokaze koje posebni propisi propisuju za ostvarivanje rečenog prava. Kandidati koji se pozivaju na pravo prednosti prilikom zapošljavanja u skladu s člankom 102. Zakona o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji uz prijavu na natječaj dužni su priložiti osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta i sve potrebne dokaze dostupne na poveznici Ministarstva hrvatskih branitelja: https://branitelji.gov.hr/zapošljavanje-843/843. Kandidati koji se pozivaju na pravo prednosti prilikom zapošljavanja s skladu s člankom 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom uz natječaj dužan je, osim, dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i dokaz o utvrđenom statusu invalidne osobe. Prednost prilikom zapošljavanja po predmetnom natječaju ostvarit će se u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima, utvrđenim natječajem. Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati. Sukladno članku 13. Zakona o ravnopravnosti spolova, na natječaj se mogu javiti pripadnici obaju spolova. Od kandidata se traži komunikativnost, samostalnost, odgovornost, sklonost timskom radu i kontinuiranom učenju, a što će se utvrditi kroz usmeno testiranje, čemu su se kandidati koji ispunjavaju uvjete dužni podvrgnuti. Prijave kandidata koji ne ispunjavaju uvjete natječaja ili pak dostave nepotpunu ili neurednu dokumentaciju će se odbaciti. Molbe s dokazima o ispunjavanju uvjeta natječaja dostavljaju se preporučenom poštom u roku od 15 dana od objave natječaja u Narodnim novinama s naznakom: »Za natječaj na radno mjesto - Magistar farmacije (m/ž) – ne otvaraj«, na adresu: Ljekarne Zagrebačke županije, Matije Magdalenića 1, 10410 Velika Gorica. Kandidati će biti izvješteni o rezultatima natječaja.
Ljekarne Zagrebačke županije
Ljekarne Zagrebačke županije
Potreban broj zaposlenika1
Oglas objavljen20. 05. 2024.
Prosječna plaća u kategoriji Farmaceutika i biotehnologija iznosi 1013.85 EUR
Saznaj plaću za željenu poziciju prema svojim kvalifikacijama!Usporedi plaću